Όροι χρήσης

Kαλωσήλθατε στο site της εταιρείας μας. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους:

  1. Πνευματική ιδιοκτησία.

    To σύνολο του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) TECHSOFT.GR που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από την TECHSOFT ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία TECHSOFT ή στον εκάστοτε διακαιούχο τους, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική)χρήση.

  2. Κανένα στοιχείο από το περιεχόμενο το site δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη άδεια από τον κατά περίπτωση κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και ιδιοκτήτη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
  3. Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της TECHSOFTείναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κ.λ.π.) προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεση σας στην TECHSOFT τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους.
  4. Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την TECHSOFT στην Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.
  5. Ευθύνη διαχειριστή Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, τις οποίες επιλέγει με δική του πρωτοβουλία και έχοντας γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, ή την πληρότητα των σελίδων.
  6. Ευθύνη επισκέπτηΟ επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση τους.
  7. Συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπουςH TECHSOFT και ο δημιουργός δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες αυτές. Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων. Επιπλέον, ο διαχειριστής δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει και δε συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται.